Vägledning till det nya fritidsbåtsdirektivet 2013-53-EU

flag UK

Du som är yrkesutövare i fritidsbåtsektorn, vad vet du om de nya EU-reglerna?

Ta reda på det med vårt snabbtest:

http://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/

Nedräkningen har börjat…

Den 18 januari 2016 börjar de nya EU-reglerna för fritidsbåtar, vattenskotrar, motorer och utrustning gälla.

I European Boating Industry och ICOMIA:s vägledning till EU:s fritidsbåtsdirektiv finns allt du behöver veta för att på ett säkert sätt kunna tillverka, importera, distribuera och sälja dina produkter på EU:s inre marknad, inom EES och i Schweiz.

Vägledningen innehåller:

 • en ”snabbguide” som gör att vem som helst kan säkerställa att produkten man planerar att förvärva och använda är säker och ren samt överensstämmer med EU:s regler
 • detaljerade kapitel med fullständig information om lagstiftningsramen; de viktigaste förändringarna i de väsentliga kraven rörande säkerhet och miljö; förfarandena för bedömning av överensstämmelse vid certifiering och CE-märkning; den stärkta marknadskontrollen; och de särskilda fallen.

Dessutom har du som läsare stor nytta av följande:

 • den jämförande tabellen, med huvuddragen i den gamla och den nya texten samt tillhörande harmoniserade standarder
 • listan över nationella behöriga myndigheter i EU, EES och Schweiz
 • listan över anmälda organ som har ackrediterats att genomföra förfarandena för bedömning av överensstämmelse och certifiering
 • mallen för EU-försäkran om överensstämmelse, med mera.

Båtbyggare – missa inte detta!

En oumbärlig cd-rom med alla de viktigaste ISO-standarderna som ger presumtion om överensstämmelse med EU-direktivet. Cd-romskivan finns på engelska och franska.

Beställ din cd-rom nu


Przewodnik po dyrektywie w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających

Pobierz PDF
flag UK

Drodzy przedstawiciele branży żeglarskiej: jak dobrze znacie nowe przepisy unijne?

Sprawdźcie swoją wiedzę, rozwiązując poniższy quiz (w j. angielskim) złożony z 15 pytań:

http://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/

Odliczanie już się zakończyło…

18 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy unijne w sprawie łodzi, skuterów wodnych, silników i elementów składowych.

European Boating Industry i ICOMIA opracowały ten przewodnik po nowej dyrektywie, aby dostarczyć czytelnikom niezbędnych wskazówek na temat bezpiecznej produkcji, importu, dystrybucji i sprzedaży wyrobów na jednolitym rynku unijnym, jak również w krajach EOG i Szwajcarii. POLBOAT z dumą przedstawia polską wersję przewodnika.

Przewodnik zawiera:

 • „krótki przewodnik”, który umożliwia nabywcom sprawdzenie, czy wyrób, który planują kupić, jest bezpieczny i zgodny z przepisami unijnymi,
 • szczegółowe rozdziały z pełnymi informacjami na temat przepisów, najważniejszych zmian w zasadniczych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska, procedur oceny zgodności do celów certyfikacji i oznakowania CE, wzmocnionego nadzoru rynku i szczególnych przypadków.

Czytelnicy mogą również skorzystać z:

 • tabeli porównawczej zawierajacej tekst starej i nowej dyrektywy oraz normy zharmonizowane ISO odpowiadające poszczególnym wymaganiom,
 • listy właściwych organów krajowych w UE, EOG i Szwajcarii,
 • listy jednostek notyfikowanych akredytowanych do celów przeprowadzania oceny zgodności i procedur certyfikacji,
 • wzór deklaracji zgodności UE i inne.

Nie przegap niezbędnika każdego szkutnika!

Płyta CD zawierająca wszystkie najważniejsze normy ISO zapewniające domniemanie zgodności z dyrektywą UE. Dostępna w języku angielskim i francuskim.

Zamów płytę CD już teraz


Découvrez le guide de la nouvelle directive européenne sur les bateaux plaisance


Version PDF
€ 2.99
flag UK

Professionnels du nautisme, connaissez-vous la nouvelle directive européenne sur les bateaux de plaisance ?

Vérifiez vos connaissances en 15 questions :

http://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/french/

Le compte à rebours s'est terminé…

La nouvelle directive européenne sur les bateaux de plaisance est entrée en application le 18 janvier 2016. Pour la comprendre, la fédération européenne des industries nautiques, European Boating Industry, et la fédération internationale ICOMIA ont réalisé ce guide regroupant les informations dont vous aurez besoin pour la construction, l’importation, la distribution et la vente de vos produits sur le marché unique européen et la Suisse. La fédération des industries nautiques (FIN) en est le partenaire.

Ce guide permet aux particuliers et professionnels de s’assurer que le produit acheté ou vendu est sûr, propre et conforme à la nouvelle directive européenne.

Il contient :

 • une version simplifiée présentant les points essentiels,
 • une version détaillée regroupant les données suivantes : le nouveau cadre législatif européen, les principaux changements des exigences essentielles, les procédures d’évaluation de la conformité, le renforcement de la surveillance de marché, etc.

Vous trouverez également :

 • un tableau comparatif de l’évolution des exigences et la liste des normes harmonisées correspondantes,
 • la liste des autorités nationales compétentes dans l’UE, l’EEE et la Suisse,
 • la liste des organismes notifiés accrédités,
 • le modèle de déclaration UE de conformité (DEC) et bien plus...

Un outil indispensable pour les constructeurs : des normes ISO «harmonisées»

Grace à l'afnor, les adhérents de la FIN peuvent profiter de l'accès aux  normes "en ligne" téléchargeables, à la fois en version Française ou Anglaise.

Le prix, c'est : 384 €TTC/an pour un accès monoposte (1 accès) et 442 40 € TTC/an pour un accès 3 postes https://www.fin.fr/app/shop/catalog/

 

Presentazione della Guida alla nuova RCD

€ 2.99
flag UK

Quanto conosci le nuove regole UE?

Scoprilo subito, mettendoti alla prova con un quiz di 15 domande:

http://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/italian

Il conto alla rovescia è iniziato...

Dal 18 gennaio 2016 entreranno in vigore le nuove regole UE per le unità da diporto, le moto d’acqua, i motori e i componenti nautici.

<

European Boating Industry e ICOMIA hanno sviluppato questa Guida alla Direttiva sulle unità di diporto (RCD) per fornirti tutte le informazioni necessarie per costruire a regola d’arte e importare, distribuire e vendere in modo corretto prodotti nautici nell’ambito dei Paesi dell’UE, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera. UCINA Confindustria Nautica è lieta di fornirti la versione italiana della Guida.

La Guida contiene:

 • Una “guida rapida” che permette a tutti di verificare che il prodotto che si vuole utilizzare e acquistare sia sicuro, pulito e conforme alle regole UE;
 • Capitoli dettagliati con le informazioni complete sul nuovo quadro giuridico, sulle principali modifiche normative dei requisiti essenziali di sicurezza e di quelli ambientali, sulle procedure di verifica della conformità per la certificazione e la marcatura CE, sul rafforzamento della vigilanza del mercato e sui casi particolari riscontrabili.

I lettori, fra le numerose utili informazioni della Guida, troveranno inoltre:

 • Una tabella comparativa con il testo a fronte della nuova e della vecchia Direttiva e delle corrispondenti norme armonizzate;
 • L’elenco delle competenti autorità nazionali in UE, nello SEE e in Svizzera;
 • L’elenco degli organismi notificati accreditati per la valutazione della conformità e per le procedure di certificazione;
 • Un modello standard raccomandato di Dichiarazione di Conformità UE.

Úvod k průvodci EU RCD


Stáhněte soubor PDF
€ 2.99
flag UK

Profesionálové v oblasti rekreačních plavidel – znáte dobře nová pravidla Evropské unie?

Ověřte si své znalosti pomocí 15. otázek v testu:

http://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/

Odpočítávání už začalo...

Od 18. ledna 2016 začnou platit nová pravidla Evropské unie pro čluny, vodní skútry, lodní motory a komponenty

Evropský lodní průmysl a ICOMIA vytvořili tento průvodce pro EU RCD, abyste se mohli seznámit se vším potřebným pro bezpečnou výrobu, dovoz, distribuci a prodej vašich výrobků na jednotném trhu EU, EEA a Švýcarska.

Českou verzi průvodce pro Vás zajistila APL. Průvodce obsahuje:

 • “Rychlého průvodce”, s pomocí kterého se můžete ujistit, že výrobek, kterých plánujete zakoupit či používat, je bezpečný, čistý a v souladu s pravidly EU;
 • Detailní kapitoly s podrobnými informacemi o právním rámci, hlavních změnách základních požadavků na bezpečnost a ochranu životního prostředí, procedurách posouzení shody pro certifikaci a označování CE, posílení dohledu nad trhem a speciálních případech.

V průvodci dále naleznete:

 • Srovnávací tabulku s porovnáním textů starých a nových harmonizovaných norem ISO
 • Seznam kompetentních národních orgánů v zemích EU, EEA a Švýcarsku
 • Seznam notifikovaných osob akreditovaných pro provádění posouzení shody a certifikačních procedur
 • Šablonu EU Prohlášení o shodě a mnoho jiného.

Nepostradatelná pomůcka každého výrobce člunů!

Tento CD-Rom obsahuje všechny hlavní normy ISO, které poskytují předpoklad shody se směrnicí EU. CD-Rom je dostupný v angličtině a ve francouzštině.

CD-Rom objednávejte na